Nieuws

Onder deze nieuwsrubriek treft u nieuwsberichten en wetenswaardigheden aan. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben neem dan contact met ons op.

24 juli 2022

EVC procedure voor de kinderopvang ook in het Engels mogelijk

Door de branche is de EVC-standaard voor de startbekwame pedagogisch medewerker kinderopvang ook in het Engels vertaald.

24 juli 2022

Zorg om diplomafraude

In het nieuws staat de diplomafraude geconstateerd in de zorg groot in het nieuws. De tekorten aan personeel maakt dat er onvoldoende aandacht is voor de controle van diploma's.
Ook voor EVC-Aanbieders een belangrijk punt van aandacht. Onderdeel van de EVC-procedure is een zorgvuldige controle van eerder behaalde diploma's. Dit kan via het register van DUO.

12 juli 2022

Branchecertificaat kinderopvang

Het eerste certificaat van de branchestandaard Startbekwame pedagogisch medewerker kinderopvang is recentelijk door FCB uitgereikt. Met dit certificaat kan EVC-deelnemer de switch maken van de bso naar pedagogisch medewerker in de dagopvang.

7 juni 2022

Faillissement Jeugdjurist b.v.

Per 7 juni jl. is Jeugdjurist b.v. failliet verklaard. Per die datum is dan ook de officiële erkenning van Jeugdjurist als erkende EVC-aanbieder komen te vervallen.

5 mei 2022

Inkoopkader scholing van UWV is gewijzigd (perceel 2)

Op 1 mei 2022 heeft het UWV de indeling van het Inkoopkader Scholing gewijzigd.
EVC heeft daarbij een prominente plaats behouden als instrument om duurzame inzetbaarheid te bevorderen.

5 mei 2022

Compensatiefonds voor EVC als alternatief voor STAP ver

De STAP regeling is voor iedereen bedoeld die wil werken aan zijn/haar persoonlijke ontwikkeling. Om technische redenen is het niet mogelijk gebleken in 2022 jouw persoonlijke STAP budget in te zetten voor EVC. Maar er is een compensatie opgezet.

12 april 2022

Genderaspecten verdienen aandacht, ook in een EVC-procedure

Genderaspecten verdienen aandacht, ook in een EVC-procedure

Dr. Ingeborg Kroese, recentelijk gepromoveerd op het onderwerp ‘Gender equity and inclusion in corporate training’ zal binnenkort voor het vakblad Examens een artikel schrijven over het aspect dat competenties en skills niet gender-neutraal zijn. Ook voor EVC kan dit van cruciaal belang zijn bij het beoordelen van iemands competenties.

25 maart 2022

'Meten van de menselijke maat'

Worden met het NLQF kwalificaties en standaarden ingeschaald, met de BOC (Beroeps Overstijgende Competentiestandaarden) is het nadrukkelijk de bedoeling om het niveau van het kennen en kunnen (competenties en daartoe behorende skills) vast te stellen in relatie tot de inzetbaarheid.

11 februari 2022

Meer dan 10.000 EVC deelnemers geregistreerd

Sinds de opzet van het EVC-register zijn er meer dan 10.000 deelnemers geregistreerd.

1 januari 2022

Afscheid bestuurder Charlotte Lugtenburg

In 2022 zal Charlotte Lugtenburg geen deel meer uitmaken van de Raad van Bestuur van de Stichting Examenkamer. Charlotte heeft zich het afgelopen jaar intensief beziggehouden met de realisatie van de doelstellingen van de Stichting.

10 december 2021

Verslag EVC congres 13 oktober 2021

Na een geslaagd EVC congres bij de SER op 13 oktober 2021, delen wij graag het verslag van dit congres met u.

29 oktober 2021

EVC voor WFT traject niet lonend door alternatief met goedkopere dagelijks beschikbare examens

Voor een toegankelijke toetsing voor de WFT, de Wet Financiële Dienstverlening, was oorspronkelijk het gemak van een EVC-procedure bedacht. Het Ministerie van Financiën heeft echter een examen ontwikkeld en bekostigd dat dagelijks kan worden afgelegd. Daarmee is voor mensen in de financiële sector een snellere en goedkopere route gecreëerd. Daarom is bij de Wet Financiële Dienstverlening voor mensen die wel over werkervaring beschikken, maar nog niet gekwalificeerd zijn, niet langer een EVC-procedure beschikbaar.

15 oktober 2021

Sociaal werker

Eerste beroepscertificaat uitgereikt

10 oktober 2021

Desiree Joosten - Ten Brinke benoemd hoogleraar Leren van Volwassenen

Prof. Dr. Desiree Joosten-Ten Brinke is benoemd tot hoogleraar Leren van Volwassenen aan de Open Universiteit.
De titel van haar oratie, uitgesproken op 5 november jl. is Het leren van Volwassenen stimuleren, waarderen en erkennen. Het leren houdt niet op bij het afstuderen in het formele onderwijs. Hooguit het leren in het formele onderwijs is op dat moment af, maar het leren blijft doorgaan. In deze oratie is er veel aandacht voor de beroepsoverstijgende competenties. Daarnaast wordt duidelijk gemaakt dat de ontwikkeling van startbekwaam, naar vakbekwaam en vakvolwassenheid in het werk aandacht nodig heeft vanuit het formele onderwijs wil dat zich richten op een betekenisvolle functie in het krachtenveld van een leven lang leren en ontwikkelen voor volwassenen.

23 september 2021

Prove Congres professionaliseren van EVC experts

Op 13 oktober 2021 vindt er een Europees congres PROVE plaats over de professionalisering van EVC experts.

15 juli 2021

EVC animatie

Wat kan EVC betekenen en hoe werkt het.

25 februari 2021

Geslaagde EVC-pilot voor de gemeente Gouda

Voor de gemeente Gouda is eind 2020 een pilot uitgevoerd om met inzet van de EVC-procedure te zien of het mogelijk is om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt beter te kunnen plaatsen in duurzame arbeidsmarkttrajecten.

22 februari 2021

EVC-definities

De EVC-definities zijn geactualiseerd. Deze zijn vanaf heden van toepassing en kunnen worden gebruikt voor communicatie doeleinden.

2 januari 2021

Nieuwe schrijfwijzer ervaringscertificaten

Met ingang van 2021 is de nieuwe schrijfwijzer voor ervaringscertificaten beschikbaar.

2 januari 2021

EVC-Kwaliteitscode 3.0

De EVC-Kwaliteitscode is geactualiseerd. Met ingang van 2021 is de EVC-Kwaliteitscode 3.0 van toepassing.

2 januari 2021

Beroeps-Overstijgende-Competentiestandaard

De Beroeps-Overstijgende-Competentiestandaard, ontwikkeld door de Stichting Examenkamer, is geactualiseerd en met ingang van 2021 van toepassing.

26 oktober 2020

STAP-regeling en koppeling register erkende EVC-Aanbieders aan het DUO-register

Het is zaak in verband met de STAP-regeling het EVC-register actueel en accuraat te houden ten aanzien van de erkende EVC-aanbieders. Daarom is besloten het EVC-register rechtstreeks te koppelen aan het door DUO in te richten STAP-register.

19 oktober 2020

Subsidiemaatregel VWS voor jeugdzorg

We hebben al eerder melding gemaakt van de subsidiemaatregel voor EVC-procedures voor de jeugdzorg. Aan deze subsidiemaatregel zijn specifieke voorwaarden verbonden. Omdat er onvolledige informatie circuleert de voorwaarden nogmaals overzichtelijk in kaart gebracht.

19 oktober 2020

Nieuwe EVC-Aanbieder: Jeugdjurist BV

Jeugdjurist BV toont in audit aan te voldoen aan de EVC-kwaliteitscode 2.0 en richt zich op de beroepsstandaard 'vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional'.

19 oktober 2020

EVC-branchestandaard voor de afvalenergiecentrales

Door de gezamenlijke afvalverbrandingsbedrijven is in samenspraak met de werknemers, verenigd in het O&O fonds GEO, een aantal standaarden ontwikkeld (Grondstoffen Energie en Omgeving (GEO) – Afvalenergiecentrales (AEC’s)).
De voordelen ervan voor u op een rij gezet.

12 oktober 2020

Kersvers pakket steunmaatregelen zet ook in op scholing

Met het nieuwe pakket aan steunmaatregelen zet de overheid heel bewust in op het begeleiden van mensen naar nieuw werk. Een actieve houding van werkgevers met inzet van scholing is daarbij vereist. Mogelijkheden voor EVC.

24 augustus 2020

Fraude door EVC-kandidaten

Hoewel een EVC-procedure geen examen is en je als kandidaat in feite niet kunt zakken, is bij een paar EVC-procedures sprake geweest van plagiaat: het in een portfolio verwerken van beroepsproducten van anderen.
Dit vraagt om een (re)actie.

17 augustus 2020

Nieuwe regeling keuzedelen in crebo-kwalificaties

Wat behelst de veranderaanpak van Minister Van Engelshoven die bij mbo-docenten leidt tot keuzestress om mbo-opleidingen flexibel en responsief te maken? En wat betekent het voor EVC-procedures?
De tien belangrijkste onderdelen van de veranderaanpak nog even op een rij gezet.

10 augustus 2020

EVC voor wethouders een succes

Het is voor voormalig wethouders lastig om op de arbeidsmarkt aan het werk te komen. Met deelname aan een pilot EVC-procedure is gebleken dit alsnog succesvol te kunnen doen.

10 augustus 2020

Subsidieregeling EVC jeugd- en gezinsprofessional akkoord

Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft de subsidieregeling EVC jeugd- en gezinsprofessional toegekend. Verheugend nieuws voor alle jeugd- en gezinsprofessionals die niet zijn geschoold op hbo-niveau, maar wel werken op dat niveau.
Wanneer en hoe maak je er aanspraak op?

3 augustus 2020

Inzet EVC vergroot kansen bij werkverlies

Begin juli verscheen een publicatie van het SCP over het onderwerp ‘kwetsbare groepen lopen grootste risico op werkverlies en armoede’. Een thema dat in coronatijd bijzonder actueel is. Steeds meer mensen moeten plotseling en onvoorbereid een weg zoeken op de arbeidsmarkt.
Scholing en omscholing zijn daarbij cruciaal. En juist voor dit fenomeen is EVC als methode bedoeld om je kansen te vergroten.

30 juli 2020

EVC = APK voor werkenden en werkzoekenden

Kijkend naar de duurzame inzetbaarheid van mensen in de arbeidsmarkt vergt momenteel, zeker in deze Coronatijd, een andere blik.
EVC biedt die blik en is daarvoor uitermate geschikt.
EVC is als een APK voor werkenden en werkzoekenden op zoek naar een nieuwe functie of werk in een andere sector. Het helpt daarnaast werkgevers de juiste persoon op de juiste plek te krijgen.