Over het Nationaal Kenniscentrum EVC

Historie

Sinds 1 januari 2016 is er sprake van een nieuw EVC convenant voor de duur van vijf jaar. Het convenant is ondertekend door de Stichting van de Arbeid (werkgevers- en werknemersorganisaties) en de Overheid (Ministerie van OCW, SZW en EZ). In het veranderde bestel is er sprake van een valideringssysteem met twee routes waarbij verworven competenties kunnen worden gevalideerd: de arbeidsmarktroute en de onderwijsroute. In beide routes worden ervaringen van mensen in kaart gebracht en gewaardeerd. De Stichting van de Arbeid heeft de Stichting Examenkamer als uitvoeringsorganisatie van het Nationaal Kenniscentrum EVC aangewezen voor het functioneren van het stelsel en de kwaliteitsbewaking. De sociale partners en de overheid participeren in de EVC-Adviesraad.

Arbeidsmarktroute

De arbeidsmarktroute is bedoeld voor werknemers of werkzoekenden die met een arbeidsmarktdoel hun inmiddels verder ontwikkelde kennis en vaardigheden via een EVC-procedure in kaart willen laten brengen. De EVC-procedure wordt uitgevoerd door een erkende EVC-aanbieder. Validering vindt plaats op basis van formele onderwijsstandaarden, erkende EVC-branchestandaarden, erkende EVC-beroepsstandaarden of de door het Nationaal Kenniscentrum EVC ontwikkelde EVC-competentiestandaard. Aan het einde van de EVC-procedure wordt een persoonlijk Ervaringscertificaat opgesteld dat kan worden bekroond met een Vakbekwaamheidsbewijs Arbeidsmarktroute. Met het Ervaringscertificaat en het Vakbekwaamheidsbewijs Arbeidsmarktroute kan een werknemer aan een (toekomstige) werkgever laten zien over welke kennis, vaardigheden en competenties hij/zij beschikt.

Onderwijsroute

In de onderwijsroute onderzoekt de school of volwassenen die een mbo-diploma willen behalen, vrijstelling kunnen krijgen van onderwijs of examinering op basis van kennis en ervaring die zij door werk of studie elders hebben opgedaan. Door deze aankomende studenten vrijstellingen te geven kan het opleidingstraject verkort worden en kunnen zij door een maatwerktraject sneller hun mbo-diploma behalen.

Voor sommige beroepen blijft het formele diploma een eis. In dat geval gaat een kandidaat naar een onderwijsinstelling.

Verbinding

De convenantpartners hebben zich in het convenant uitgesproken om de verbinding tussen de arbeidsmarktroute en de onderwijsroute waar mogelijk te stimuleren. Veel volwassenen willen zich immers werkend verder ontwikkelen en het is dan van belang dat het Ervaringscertificaat ook door het onderwijs wordt geaccepteerd. Het blijft de verantwoordelijkheid van de examencommissie om de bevindingen uit een ervaringscertificaat te beoordelen in het kader van het te verstrekken diploma. Daarnaast is het conform het wettelijke kader aan de orde dat voor talen en rekenen alsnog examens worden afgelegd op weg naar het door de examencommissie toe te kennen formele diploma. Aan de beoordeling van het Ervaringscertificaat, het afleggen van de taal en rekenen examens en de toekenning van het diploma worden door de onderwijsinstelling kosten in rekening gebracht. Houd dus naast de kosten voor de EVC-procedure rekening met de verzilveringskosten voor een formeel diploma. Vraag bij uw EVC-aanbieder na of er ketenafspraken zijn met een onderwijsinstelling en wat de additionele kosten in het kader van de verzilvering zijn.

Nationaal Kenniscentrum EVC zorgt voor EVC t.b.v. de arbeidsmarktroute

Binnen de arbeidsmarktroute is de Stichting Examenkamer de aangewezen uitvoeringsorganisatie voor de kwaliteitsborging van de ervaringscertificaten. De sociale partners hebben de Stichting Examenkamer hiervoor aangewezen. Doelstelling is om de kwaliteit van de EVC procedures te borgen en om het civiel effect van het Ervaringscertificaat te bevorderen. Hiertoe wordt een register voor Ervaringscertificaten ingericht waarin kandidaten kunnen worden geregistreerd die beschikken over een Ervaringscertificaat dat is uitgegeven door een erkende EVC-aanbieder op basis van CREBO, CROHO of erkende branchestandaarden. Het Nationaal Kenniscentrum EVC erkent EVC-aanbieders. Zij staan vermeld op de site www.ervaringscertificaat.nl. In het kader van de rechtmatigheid van Ervaringscertificaten is er ook een register voor Ervaringscertificaten ingericht. Alle door een erkende EVC-aanbieder uitgevoerde EVC-procedures die worden afgerond met een Ervaringscertificaat staan hierin geregistreerd.

Meer informatie over het Ervaringscertificaat

Meer informatie:

  • Nationaal Kenniscentrum EVC: 055 – 5767626 of nationaal-kenniscentrum-evc@examenkamer.nl
  • Marleen van de Wiel (Servicepunt examinering mbo): examineringmbo@mbodiensten.nl
  • Pia Deveneijns (MBO Raad): 0348-75 35 20 of p.deveneijns@mboraad.nl
  • www.examineringmbo.nl: de komende maanden verschijnt hier meer informatie over de activiteiten van het servicepunt.