Juridische informatie

Het Nationaal Kenniscentrum EVC wordt op aanwijzing van de Stichting van de Arbeid uitgevoerd door de Stichting Examenkamer, gevestigd in Apeldoorn (Deventerstraat 35, 7311 LT Apeldoorn; kvk registratienummer: 41159758).

De Stichting Examenkamer is een geregistreerde stichting met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar de website van de Stichting Examenkamer www.examenkamer.nl.

Voor wat betreft de activiteiten van het Nationaal Kenniscentrum EVC wordt gewerkt op basis van de vereisten confrom de van toepassing zijnde privacywet (AVG). De privacybepalingen die het Nationaal Kenniscentrum EVC hanteert vindt u in de bijlage.

De Stichting Examenkamer hanteert de wettelijk vereiste privacybepalingen en zal er alles aan doen om de persoonsgegevens te beschermen. Hiervoor zijn benodigde veiligheidsmaatregelen ingezet. Uw in dit register opgenomen persoonsgegevens zullen door de Stichting Examenkamer en het Nationaal Kenniscentrum EVC uitsluitend worden ingezet voor het doel waarvoor het register is opgezet.

Is uw Ervaringscertificaat geregistreerd maar wilt u niet in het Register Ervaringscertificaten staan?

Het Nationaal Kenniscentrum EVC borgt de belangen van een ieder in het kader van de relevante wetgeving op het gebied van privacy en een veilige omgang met persoonsgegevens. Om deze reden onderschrijven wij het recht van een ieder om zijn/haar gegevens uit een database te laten verwijderen.

Wilt u niet langer geregistreerd staan in het EVC Register, dan verzoeken we u dit met motivatie kenbaar te maken door ons een e-mail te sturen via nationaal-kenniscentrum-evc@examenkamer.nl. Wij zullen uw verzoek dan per ommegaande in behandeling nemen.