Het Ervaringscertificaat

Welkom op de site van het Nationaal Kenniscentrum EVC

Het Nationaal Kenniscentrum EVC is aangewezen door de Stichting van de Arbeid en werkt binnen de kaders van het EVC-convenant. Op deze site vindt u informatie over EVC, de erkende EVC-aanbieders, de Beoordelende Organisaties en de meetstandaarden. Als u op deze site geen direct antwoord vindt op uw vragen, neem dan contact op met ons. Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 055 - 5767626 of mail naar evc@examenkamer.nl.

Paspoort voor passend werk

Het ervaringscertificaat versterkt je positie op de arbeidsmarkt. Via een procedure voor het Erkennen van jouw Verworven Competenties (EVC) wordt aan de hand van een erkende EVC standaard precies in kaart gebracht wat je daarvan aan kennis en vaardigheden in huis hebt. Er wordt gekeken naar wat je in de praktijk hebt (bij)geleerd en dit alles wordt vastgelegd in een uitgewerkt persoonlijk ervaringscertificaat. Een ervaringscertificaat is een bewijs van iemands persoonlijke kwaliteiten, ontwikkeld gedurende een formeel leerproces op school en verder ontwikkeld via een non-formeel leertraject aan de hand van aanvullende cursussen en een informeel leertraject gedurende je werk en daarbuiten.

Voordelen van een ervaringscertificaat:

  • Werknemers staan sterker op de arbeidsmarkt
  • Helpt bij interne en externe sollicitatieprocedures voor een nieuwe functie.
  • Draagt bij aan duurzame inzetbaarheid.
  • Helpt bij het in beeld brengen van verdere mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.
  • Werkgevers krijgen zicht op kwaliteiten van werknemers.
  • Vak-volwassenheid wordt weerspiegeld aan de hand van erkende branchestandaarden.

Passend werk geeft werknemers de stimulans voor toepassing van de benodigde passie in hun werk. Daarnaast rendeert het voor de samenleving en de werkgevers in een meer optimale of hoogst haalbare productiviteit. Zodra kwaliteiten van medewerkers bekend zijn kan ook het zoeken naar passend werk worden gestimuleerd.

Startbekwaamheid, vakbekwaamheid, vakvolwassenheid

In het beroepsonderwijs worden jonge mensen opgeleid om startbekwaam als beginnend beroepsbeoefenaar de arbeidsmarkt te betreden.

Na een zekere tijd onder begeleiding het werk te hebben uitgevoerd, en als men aan kan tonen bedreven te zijn in het vak (uit te voeren werk) en dus aantoont competent te zijn c.q. zich professioneel te hebben ontwikkeld en een grote mate van bedrevenheid en deskundigheid heeft, dan toont iemand ‘vakbekwaamheid’ aan. Een vakbekwame medewerker is in staat om het werk zelfstandig en professioneel uit te voeren op bedrijfssnelheid/binnen de daarvoor geldende tijdslimiet en ook in staat is zelf beslissingen te nemen over het werk binnen de kaders van zijn taak/functie.

Vakvolwassenheid kan worden bereikt, aangestuurd door een beroeps-/brancheorganisatie of wettelijke beroepseisen, met het zelfstandig verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden door middel van permanente educatie van actualiteiten, vakmatige ontwikkelingen, trends en wet- en regelgeving en opname in een beroepsregister.

Veel leer je informeel op de werkvloer zonder daarvoor gediplomeerd te zijn. Het is belangrijk om dit te laten valideren door een erkende EVC-Aanbieder om zo aan te tonen dat je conform de eisen vakbekwaam bent.

Beschikt u nog niet over een ervaringscertificaat neem dan contact op met een erkende EVC-Aanbieder. Zij zijn te vinden in het register. Met de inzet van professionals helpen zij u graag uw kwaliteiten in beeld te brengen.

210101 Startbekwaamheid, Vakbekwaamheid en Vakvolwassenheid

Bekijk de video over het Ervaringscertificaat en het Nationaal Kenniscentrum

EVC van Nederland Maakt Het (RTL Z)

Over het Nationaal Kenniscentrum EVC

De sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) hechten groot belang aan een deugdelijke en goed geborgde EVC procedure en aan Ervaringscertificaten die de verder ontwikkelde persoonlijke kwaliteiten van werknemers in beeld brengen. Zij hebben de Stichting Examenkamer gevraagd uitvoering te geven aan het ‘Nationaal Kenniscentrum EVC’. Onze opdracht is het om met kwaliteitsborging de betrouwbaarheid van EVC als arbeidsmarktinstrument prominent neer te zetten.

'Valideringskamer', 'De Valideringsbranche' en het 'Nationaal Kenniscentrum Validering'

De Valideringskamer is een initiatief van de Stichting Examenkamer. De Valideringskamer is in eerste instantie bedoeld als platform (in de vorm van het Nationaal Kenniscentrum Validering). Op dit platform zal met alle stakeholders een inventarisatie worden gemaakt van alle voorkomende meetinstrumenten, standaarden, procedures, waardedocumenten, registers, systemen e.d. Ook is dit het platform om het gesprek aan te kunnen gaan.

De erkende EVC-Aanbieders vormen 'Dé Valideringsbranche' voor het valideren (objectief meten en vaststellen) van het leerwegonafhankelijke informele leren. Dit is vastgelegd in een statement dat aan de EVC-Adviesraad in 2019 is overhandigd. De valideringsbranche is derhalve in staat om de competenties van deelnemers zichtbaar te maken.

Uiteindelijk is het de bedoeling om vanuit de Valideringskamer via toezicht de kwaliteit van het valideren van het kennen en kunnen te borgen. Daarbij is het van belang duidelijkheid te krijgen en te geven over welke instrumetnen in aanmerking komen voor een landelijk civiel effect. De behoefte aan transparantie en een duidelijk landelijk beleid is al kenbaar gemaakt door de sociale partners.

valideringskamer_logo_klein.png Meer informatie kunt u vinden onder het tabblad Kenniscentrum.